Pitanja

Najčešča pitanja o radu i istraživanjima Medgold istraživanja d.o.o

Ne možete da nađete odgovor? Molim Vas da nas kontakitrate putem mejla ili na telefon +381 11 41 444 22

Na osnovu Rešenja resornog Ministarstva rudarstva i energetike Medgold ima pravo da se bavi geološkim istraživanjem Ag,Au,Pb-Zn,Cu i ostale prateće mineralizacije na teritoriji koja se nalazi u obuhvatu Opština Bosilegrad, Vranje i Trgovište. Sastavni deo projekta, koji je bio predmet revizije i odobrenja od strane Ministarstva rudarstva i energetike a na osnovu kog je dobijeno Rešenje, čine i uslovi zaštite, dobijeni od Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

Mi smo veoma zahvalni na podršci Ministarstva rudarstva i energetike koje iskazuje za projekte geoloških istraživanja u pojasu jugoistočne Srbije, koji po našem mišljenju nije dovoljno istražen. Istraživanje kojim se Medgold bavi je u potpunosti usklađeno sa dugoročnim planom Vlade Republike Srbije a to je da rudarstvo doprinosi 5% BND. Opština Bosilegrad je naš domaćin i direktno podržava razvoj projekata koji kreiraju mogućnosti za stvaranje novih radnih mesta u lokalnoj zajednici. Tokom 2018.godine mi smo investirali ukupno 187 miliona dinara. Od investirane sume približno 19 miliona dinara je utrošeno u samoj Opštini Bosilegrad što je za posledicu imalo kreiranje 30 sezonskih radnih mesta i jedno stalno. U 2019.godini je planirano da se investira 43 miliona dinara u program istražnog bušenja. Samim tim, deo tog novca će ostati u Opštini Bosilegrad kroz poreze, doprinose, primanja i plaćanje usluga i dobara.

Istražno parvo na osnovu kojih se izvode istražni radovi se odnosi na sledeće metode:

• Geološka i geohemijska prospekcija obuhvatiće detaljno geološko kartiranje, izradu i reambulaciju geoloških karata i planova, uzorkovanje i analizu potočnih (strim) sedimenata, uzorkovanje i analizu uzoraka stena i tla za potrebe litogeohemijske i metalometrijske metode prospekcije. Prikupljanje informacija o geofizičkim karakteristikama tla će se izvoditi različitim metodoma i neki od njih će uključivati polaganje kablova na površini i unutar zemlje kako bi se dobila potrebna očitavanja.

• Rudarski radovi (raskopi) će se izvoditi u drugoj i trećoj fazi realizacije Projekta. Dubina raskopa neće prelaziti 1,5 m, širina 0,8 do 1 m, dužina do 20 m.

• Istražno bušenje je planirano u okviru faze Istraživanja kada ćemo tačno utvrditi odakle je potrebno uzeti uzorak za analizu. Mašine uz pomoć koji se izvodi istražno bušenje uzimaju uzorak jezgra sa dubine do 300m, koji se koristi da naši geolozi urade adekvatnu analizu kako bi bolje razumeli karakteristike mineralizacije na istražnom području.

Tokom istražnog bušenja dolazi do neznatnog uticaja na prirodu i to u sledećem obimu. Potrebno je pripremiti,raščistiti i poravnati teren na kome će se postaviti bušačka garnitura u razmeri 10x15m kako bi se uz mašine postavila prateća oprema i bazeni u kojima se odlaže i iz kojih cirkuliše voda koja se koristi tokom bušenja. U nekim slučajevima potrebno je i napraviti nove ili unaprediti postojeće pristupne puteve kako bi bio omogućen pristup bušačkim platformama. U takvim situacijama sarađujemo sa Javnim Preduzećem „Građevinsko zemljište i putevi opštine Bosilegrad “ koje anagažujemo kako bi nam pomogla da pristupimo lokacijama gde želimo da se izvedemo istražno bušenje a sve sa ciljem uzimanja jezgra (uzorka) iz dubine bušotine radi daljeg ispitivanja na površini. Tokom izvođenja istražnog bušenja naši ugovarači koriste vodu i male količine prethodno odobrenih tj. dozvoljenih biorazgradivih aditiva kako bi se olakšalo sečenje stene. Tokom bušenja voda se putem recirkulacije ponovo vraća u bušotinu i ne dolazi do naknadnog ispuštanja. Nakon toga u bazenima sa vodom putem taloženja dolazi do razdvajanja čvrste mase koja se nakon toga ili vraća u bušotinu ili se koristi prilikom cementiranja i zatvaranja bušotine.

Analizom uzoraka iz raskopa i iz istražnih bušotina potvrđeno je prisustvo minerala metala zlata, srebra, cinka i olova na rubovima istražnog lokaliteta Barje. Mineralizacija je formirana pre oko 30 miliona godina. Minerali koji su se tada formirali su sfalerit (ZnS), galenit (PbS), pirit (FeS2), aresenopirit (AsFeS), halkopirit (CuFeS2), elektrum (mešavina zlata i srebra) i oni se nisu formirali u vidu velikih žila već su se koncentrisali duž starih geoloških rasada ili se nalalze u malim koncentracijama kao uprskani u okolnim stenama. Prisutsvo čestica sfalerita, galenita i pirita je dovoljno veliko da se može videti i golim okom, medjutim za halkopirit i arsenopirit potrebno je koristiti uvećanje do 10 puta. Za čestice elektruma koje sadrže zlato i srebro potrebno je koristiti mikroskop uzimajući u obzir da su najveće čestice promera 0.05mm i da se na kilogram izdrobnljenog uzorka pojavi jedna do dve čestice te veličine. Do sada, tokom istraživanja kompanija Medgold Istraživanja (udaljem tekstu: Medgold) na lokalitetu Barje nije pronašla mineralizaciju koju bi bilo opravdano eksploatisati. Tokom 2019 godine Medgold planira da sa deset do dvadeset istražnih bušotina koje bi išle do 250m dubine istraži područje izmedju lokaliteta Barje i Liska (u toj zoni blizu sela Karamanica i Donje Tlamino su tokom šezdesetih godina prošlog veka jugoslovenski geolozi otkrili prisustvo metala olova i cinka). Medgold se nada da će pronaći zone povećane mineralizacije čiji bi pronalazak opravdao detaljnije istražno bušenje kako bi se procenio sadržaj zlata, srebra, cinka i olova u stenama. Tokom protekle dve godine Medgold je na Karamanici sakupljao informacije o geološkim, geohemijskim i geofizičkim karakteristikama lokaliteta kako bi se eventualno pronašle zone ispod površine terena sa većim koncentracijama olova i cinka. Tokom 2019 godine na Karamanici se planira izrada 10 do 20 bušotina dužine do 300m u cilju provere do sada prikupljenih geoloških podataka i sa nadom u otkrivanje novih mineralizovanih zona.

Naše istražne aktivnosti su usklađene sa uslovima izdatim od strane Zavoda za zaštitu životne sredine i koji se na odnose na sledeće:

• Zabranjeno je izvođenje radova koji izazivaju zamućenost vodotoka duže od tri dana u kontinuitetu

• Ako je pri izvođenju neophodno izvršiti seču stabala obavezno obezbediti doznaku bez obzira da li su u privatnom ili državnom vlasništvu. Doznaku pribaviti od JP Srbijašume, odnosno nadležnog šumskog gazdinstva

• Prilikom izrade istražnih raskopa odvojiti humusni material od drugog materijala, deponovati ga u blizini i zaštiti od raznošenja vetrom i vodom i nakon završetka koristiti za sanaciju lokacije

• Vodu ili isplaku neophodnu za bušenje deponovati u određenje nepropusne bazene ili posude

• Zabranjeno je slobodno ispuštanje isplake u zemljište ili postojeće vodene površine

• Nakon završetka bušenja, bušotine zatvoriti na propisan način a višak materijala ukloniti sa lokacije

• Tokom izvođenja radova gorivo, mašinska i druga ulja iz angažovane mehanizacije transportovati i držati u posebnim i za tu svrhu prilagođenim posudama.

• Ako dodje do akcidenta zagađenja zemljišta ili površinskih i podzemnih vodotokova trenutno obustaviti radove i obavestiti nadležne institucije i kompanije ovlašćenje za saniranje.

Dozvolite da napomeno da je tokom avgusta 2018.godine Odeljenje geološke i rudarske inspekcije resornog Ministarstva poslalo inspektora nadležnog za redovan inspekcijski nadzor radi utvrđivanje ispunjenosti uslova, planova i obima radova definisanih projektom geoloških istraživanja, pri čemu je dobijena pozitivna ocena i nastavljeno sa radovima.

Medgold zajedno sa svojim ugovaračima primenjuje sve raspoložive mere zaštite i bezbednosti na radu kao i zaštite životne sredine koje su propisane uslovima izdatim od strane Zavoda za zaštitu životne sredine zajedno sa primenom najboljih dostupnih postupaka tokom istražnog bušenja. Uzimajući u obzir sve navedeno mi ne očekujemo niti predviđamo bilo kakve negativne uticaje na površinski ili podzemni režim voda tokom istražnog bušenja.

Medgold veruje da je saradnja sa lokalnom zajednicom neophodna kako bi se omogućio dalji razvoj i izvođenje istražnog procesa. Medgold je posvećen otvorenom i transparentnom odnosu sa lokalnom zajednicom koje mogu biti pod uticajem naših istražnih aktivnosti i mi smo preuzeli obavezu redovnog obaveštavanja o statusu i budućim planovima. U skladu sa tim mi smo na nivou kompanije usvojili Plan i smernice saradnje sa lokalnom zajednicom koji će biti korišćen kao osnov našeg poslovanja. Ovim Planom će se obuhvatiti i definisati uloga, pozicija i posvećenost Medgolda da se sve zainteresovane strane uključe i budu deo procesa tokom faze Istraživanja.

Sve žalbe ili primedbe treba uputiti pismeno, zatim putem elektronske pošte ili direktno telefonom Menadžeru za odnose sa lokalnom zajednicom. Potrebno je ostaviti kontakt detalje kako bi se omogućio odgovor na iste. Naša je namera da na sve primedbe ili žalbe odgovorimo u dogovoreno vreme. Međutim, potrebno je uzeti u obzir da je u posebnim prilikama ili okolnostima potrebno i učešće treće strane, što može uticati na produženje vremena potrebnog za odgovor. Svi naši zaposleni, od geologa do tehničara na terenu, su obučeni da Vam pomognu tokom podnošenja žalbe ili primedbe i uputiće Vas na Menadžera za odnose sa lokalnom zajednicom.

Aleksandar Vulović - Compliance Advisor and Community Relations - +381 11 41 444 22 - +381 64 81 229 98 - avulovic@medgoldresources.com

Medgold Istraživanja d.o.o. - Milentija Popovića 5v/5 - 11070 Novi Beograd - Srbija