Projekti

tlamino

tlamino

tlamino

Projekti

Medgold trenutno ima 3 istražna prava u blizini Opštine Bosilegrad na jugu Srbije koja ukupno pokrivaju približno 250 kvadratnih kilometara. Dva istražna prava se nalaze u sklopu projekta Tlamino koji se istražuju zajedno sa strateškim partnerom Fortuna Silver Mines dok ostale tri čine projekat Ljubata. Tlamino projekat se sastoji od istražnih prava Donje Tlamino i Surlica Dukat i obuhvata oblast od 192 kvadratna kilometra. Na Donjem Tlaminu se nalaze lokacije Barje i Liska, kao i deo lokacije Karamanica, dok se pod istražnim pravom Surlica Dukat nalazi lokalitet Karamanica.

Celina koju čine 5 susednih istražnih prava nalazi se u okviru Srpsko-makedonske mase (SMM), pojasa stena kontinentalnog porekla koji se kroz Srbiju, preko Severne Makedonije i Bugarske pruža i u Grčku. On je u Srbiji paralelan sa Karpato – Balkanidima, koji obuhvataju i Timočki magmatski kompleks (TMC) u kome se nalaze brojna porfirska i epitermalna ležišta bakra i zlata. Pet istražnih područja predstavljaju jedinstvenu celinu i nalaze se uz granicu sa Severnom Makedonijom i Bugarskom, oko 40km jugoistočno od Vranja. Izgrađena su od paleozojskih metamorfisanih sedimenata, uključujući kalkšiste i mermere, u koje se utisnula serija oligo-miocenskih porfiritskih felzičnih dajkova, pri čemu je sve mestimično pokriveno mladim aluvijalnim sedimentima. Kontaktne zone između dajkova i okolnih stena predstavljaju najčešću lokaciju mnogih poznatih pojava obojenih i plemenitih metala u okviru istražnih prostora.

  • 2016: Medgold dobija prava za istraživanje plemenitih i obojenih metala na području Pčinjskog okruga.
  • 2017: Mineralizacija potvrđena putem oprobovanja brazdom na lokaciji Barje.
  • 2017: Strateško partnerstvo sklopljeno sa Fortuna Silver Mines (Кanada) radi finasiranja istraživanja na dva istražna polja.
  • 2017: Na području Barje i Liska indentifikovane su geofizičke anomalije primenom postupka izazvane polarizacije.
  • 2016: Rasprostranjene geohemijske anomalije su otkrivene uzorkovanjem i analizom zemiljišta na području Кaramanica.
  • 2017: Na području Barje više istražnih bušotina je preseklo orudnjenje.
  • 2018: Na području Кaramanica geofizičke anomalije su indentifikovane metodom izazvane polarizacije.